ΑΜΚΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

«One Europe Foundation»

one-europe-f-featured-img
one europe logo

Οι σκοποί του Ευρωπαϊκού  Ινστιτούτου Πολιτισμού ,Περιβάλλοντος και Επιστημών- «One Europe Foundation»  είναι:

 1. Η ανάπτυξη πρωτοβουλιών σε βασικούς τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, όπως  είναι ο Πολιτισμός ,το Περιβάλλον ,η Κοινωνική Αλληλεγγύη, η Κοινωνική Οικονομία ,η Βιώσιμη Ανάπτυξη , η Τουριστική Προβολή και η δημιουργία Branding  ,οι Επιστήμες , οι Τέχνες και τα Γράμματα ,τα Ανθρώπινα Δικαιώματα , η Ισότητα, η Διαπολιτισμική Συνεργασία και η συνεργασία με Φορείς των Ευρωπαϊκών λαών ,αλλά και όλου του κόσμου και τέλος οι 17 παγκόσμιοι στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης για την ανθρωπότητα .

 2. Η ανάπτυξη πρωτοβουλιών στις κύριες θεματικές περιοχές  που σχετίζονται με την Αναπτυξιακή Εκπαίδευση ,όπως είναι :1.Παγκόσμια Ιθαγένεια  Συν-Ανάπτυξη 3.Δίκαιο εμπόριο/Υπεύθυνη Κατανάλωση 4.Συνεργασία για Ανάπτυξη  5.Ανθρώπινα Δικαιώματα  6.Εκπαίδευση στις αξίες: αλληλεγγύη, δικαιοσύνη, ειρήνη  7.Φύλο και ανάπτυξη 8.Παγκοσμιοποίηση  9.Μετανάστευση και ανάπτυξη  10.Περιβάλλον και ανάπτυξη  11. Αναπτυξιακοί Στόχοι Χιλιετίας/ Στόχοι Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης  12.Διεθνείς Οργανισμοί 13.Φτώχεια και Ανάπτυξη/Διανομή πλούτου και δύναμης  14.Σχέσεις Βορρά-Νότου 15.Επίλυση Διαφορών.

 3. η προώθηση των θεμάτων της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Κοινωνικής Υπευθυνότητας για τη δημιουργία μιας Βιώσιμης Οικονομίας και Βιώσιμης Κοινωνίας, που αναπτύσσεται με περιβαλλοντική ευαισθησία και κοινωνική συνοχή.

 4. Η συνεργασία με επίσημους Θεσμικούς, Επιχειρηματικούς και Κοινωνικούς Φορείς της χώρας για την ανάπτυξη δικτύωσης & διαλόγου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη με μεγάλο αριθμό Κοινωνικών μελών, της ανάπτυξης πρωτοβουλιών, που συμβάλλουν στην ενημέρωση & αφύπνιση της ελληνικής κοινωνίας και της ανάπτυξης εργαλείων & μεθοδολογιών, που υποστηρίζουν τους Οργανισμούς ,στην υιοθέτηση Βιώσιμων πολιτικών και  εκπαιδευτικού έργου, που συμβάλλει στη διαμόρφωση των ενεργών πολιτών του αύριο.

 5. Ανάπτυξη και εφαρμογή, πρωτοβουλιών ή δράσεων στον Πολιτισμό για τη διατήρηση, προστασία και  ανάδειξη της Πολιτιστικής   κληρονομιάς,

 6. Ανάπτυξη και εφαρμογή, πρωτοβουλιών ή δράσεων στον Βιώσιμο και Δημιουργικό Τουρισμό σε Κλασικές , αλλά και  Εναλλακτικές μορφές.

 7. Ανάπτυξη και εφαρμογή, πρωτοβουλιών ή δράσεων στον Αθλητισμό με δραστηριότητες συμβατικές, κλασικές και περιπέτειας  (extreme sports)

 8. η εξάλειψη των διακρίσεων λόγω: Φύλου, αναπηριών (φυσικών, νοητικών, εμφανών, αφανών),  ασθενειών, πολιτιστικών και θρησκευτικών διαφοροποιήσεων (Ρομά, Πομάκοι, Παλιννοστούντες, μετανάστες κλπ), Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων, αλλά  και κάθε άλλη διάκριση.

 9. Την ενίσχυση της απασχόλησης μέσω συνεργασιών με επιχειρήσεις, συλλόγους, ιδιώτες, ΟΤΑ, δημόσιο κλπ. και στήριξη της νεανικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας, η υποστήριξη νέων καινοτόμων επιχειρήσεων (start ups)

 10. Την αξιοποίηση Εθνικών, τομεακών, Ευρωπαϊκών και Διεθνών προγραμμάτων, συνεργασιών, χρηματοδοτήσεων από ιδιωτικούς, κρατικούς και κάθε φορέα, που νόμιμα λειτουργεί στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τον Κόσμο.

 11. Η υποστήριξη και ανάπτυξη των εθελοντικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της κοινωνικής μέριμνας, της αλληλεγγύης, της ενίσχυσης της απασχόλησης της καταπολέμησης της φτώχειας, της πολιτιστικής ανάπτυξης, της δια βίου μάθησης και της οικο-ανάπτυξης.

 12. τον σχεδιασμό και την υλοποίηση εθνικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων με την συμμετοχή οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και  κοινωφελών  εταιρειών  των  Δήμων, των  περιφερειών καθώς  και κοινωφελών  επιχειρήσεων του Δημοσίου, αλλά και κάθε μορφής εθελοντικών οργανώσεων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

 13. Δημιουργία  των  κατάλληλων προϋποθέσεων για την κινητοποίηση ανθρώπινων πόρων και δημιουργία ανθρώπινου κεφαλαίου με σκοπό τη δημιουργία δυνατότητας κοινωνικής  παρέμβασης.

 14. Ο συντονισμός και η οργάνωση κοινωνικών επιχειρήσεων  για την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας και απασχόλησης.

 15. Η δημιουργία υποδομών και θεσμικών εργαλείων για την  κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία, την κοινωνική και πράσινη επιχειρηματικότητα, την προώθηση των πράσινων τεχνολογιών και της πράσινης βιολογικής καλλιέργειας και υγιεινής διατροφής.

 16. Η υλοποίηση προγραμμάτων κοινωφελούς σκοπού και κοινωφελούς εργασίας, καθώς και προγραμμάτων δια βίου μάθησης και προώθησης των κοινωνικών επιχειρήσεων.

 17. Η συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες εταιρείες  κοινωφελούς σκοπού και κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

 18. ο συντονισμός της δράσης των άτυπων κοινωνικών δικτύων για τη βελτίωση των συστημάτων υγείας, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την απασχόληση, την ανθρωπιστική βοήθεια, την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την προστασία των καταναλωτών.

 19. Η προώθηση της δια βίου μάθησης, της τηλεκπαίδευσης, της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και των ανθρωπιστικών σπουδών.

 20. Η οριζόντια επικοινωνία μεταξύ των διαδικτυακών ομάδων ανθρωπιστικής και οικολογικής δράσης με στόχο την οριζόντια συνεργασία και κινητοποίηση σε κρίσιμα θέματα για τα δικαιώματα του πολίτη, του καταναλωτή και των κοινωνικών ομάδων

 21.  Να συμβάλλει στη διαφάνεια της κατανομής κρατικών και ευρωπαϊκών πόρων και προγραμμάτων που αφορούν τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, με αντικειμενικά και αξιοκρατικά στοιχεία, μέσα από τη γνήσια εκπροσώπηση, χωρίς κοινωνικούς και πολιτικούς αποκλεισμούς.

 22. Να αναδεικνύει θέματα διαφάνειας και ορθολογικής διαχείρισης των δημόσιων πόρων του πολίτη.

 23. Η οργάνωση τομέων , επιστημονικών επιτροπών και παρέμβασης για το περιβάλλον, τους θεσμούς αλληλεγγύης, τον πολιτισμό  και την πολιτιστική ανάπτυξη, την οριζόντια συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την διεθνή ανθρωπιστική και αναπτυξιακή βοήθεια.

 24. Η στόχευση και η ανάπτυξη πρωτοβουλιών  που αφορούν: τον Άνθρωπο, τον Πολιτισμό, το Περιβάλλον, την Κοινωνική Αλληλεγγύη, την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία, τις Επιστήμες, τις Τέχνες, τις Νέες Τεχνολογίες, την επιχειρηματικότητα,  τα Γράμματα, τη Νέα Γενιά, την Πρόοδο, την Αειφορία, τη Βιώσιμη ανάπτυξη, την Ισοπολιτεία, τη Συνεργασία και την Αλληλοκατανόηση των λαών της Ευρώπης και του κόσμου.

 25. Ιδιαίτερη μέριμνα θα δοθεί στην επιστημονική μελέτη , καταγραφή, συντήρηση, ψηφιοποίηση, διάσωση και ανάδειξη του Πολιτισμού του Ανθρώπου, στη βελτίωση της έρευνας , στην ανάδειξη της υλικής ή άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς των λαών της Ευρώπης ,αλλά και εκτός αυτής,, στη θεσμοθέτηση διακρατικών επιτροπών για τη δημιουργία του παγκόσμιου Ψηφιακού Πολιτισμού και μέσα από τη χρήση των νέων τεχνολογιών  στη δημιουργία ρεύματος πολιτιστικού  τουρισμού και τη δημιουργία εισοδήματος στις εθνικές οικονομίες της Ελλάδος , της Ευρώπης και του κόσμου.

 26. Συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενες δράσεις από εθνικούς , Ευρωπαϊκούς ή διεθνείς πόρους, για την επίτευξη των στόχων μέσα από τη συνεργασία της εταιρείας με εθνικούς και διεθνείς Φορείς με απώτερο στόχο την πρόοδο και την ανάπτυξη των επιστημών, των τεχνών και γενικά την πρόοδο του ανθρώπινου είδους, τη δημιουργία καλύτερων συνθηκών για τις επόμενες γενιές και γενικά την προστασία του πλανήτη από την καταστροφή.

 27. Η ενθάρρυνση των διαδικασιών για την παραμονή των επιστημόνων στις περιφέρειες, για την βελτίωση του βιοτικού και αναπτυξιακού τους επιπέδου.

 28. Η ανάληψη πρωτοβουλιών για περιφερειακή ανάπτυξη και δημιουργία βιώσιμων και έξυπνων πόλεων

 29. Η ενίσχυση όλων εκείνων των παραγόντων που βοηθούν  στην προαγωγή των επιστημών στον εθνικό και ευρωπαϊκό χώρο, η συμμετοχή  στις διαδικασίες αναβάθμισης του μορφωτικού και εκπαιδευτικού επιπέδου, τόσο των Ελλήνων όσο και των άλλων πολιτών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

 30. Να προστατεύει με οποιονδήποτε τρόπο την ανθρώπινη ζωή και αξιοπρέπεια και να προωθεί την έννοια της εθελοντικής προσφοράς και της κοινωνικής αλληλεγγύης, αλλά και να αναπτύσσει δράσεις σε περίπτωση φυσικών καταστροφών, ή άλλων εκτάκτων καταστάσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 31. Να οργανώνει και να υλοποιεί εκστρατείες επικοινωνίας, ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του ευρέως κοινού, σχετικά με το έργο των Ελληνικών Μη Κυβερνητικών Οργανισμών και πληροφόρησης πάνω σε θέματα εθελοντισμού.

 32. Να ενθαρρύνει και να υποστηρίζει την διεπιστημονική και διεπαγγελματική συνεργασία για την ανάπτυξη συλλογικών και καινοτόμων πρωτοβουλιών, φορέων σε όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη, με κεντρική επιδίωξη να αποτελέσει χώρο δημιουργικού διαλόγου για ανάδειξη κοινών θεματικών και χωρικών ενδιαφερόντων και στόχων των φορέων, των επαγγελματιών και επιστημόνων, των τοπικών κοινωνιών  και αξιόπιστο κοινωνικό εταίρο στη διαβούλευση και συντονισμό κοινών δράσεων για τον Πολιτισμό, το Περιβάλλον, τη Κοινωνική Αλληλεγγύη και την Κοινωνική Οικονομία με τους κοινωνικοοικονομικούς και αυτοδιοικητικούς φορείς, τους πολίτες και την Πολιτεία.

 33. Να ευαισθητοποιεί και να κινητοποιεί πολίτες και φορείς για την προώθηση νέων θεσμών βιώσιμης τοπικής, διαπεριφερειακής και διακρατικής συνεργασίας σε τοπικό, περιφερειακό, Εθνικό, Βαλκανικό, Μεσογειακό, Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

 34. Να συμβάλλει στη συμπληρωματικότητα των δράσεων στον πολιτισμό, στα τοπικά προϊόντα, στο περιβάλλον για τη διαμόρφωση ενιαίας ενδογενούς ιστορικά διαμορφούμενης ταυτότητας των τοπικών κοινωνιών, με την συμμετοχή της κοινωνίας των ενεργών φορέων και πολιτών.

 35. Να συμβάλλει στη διαμόρφωση διαδρομών πολιτισμού, τοπικών προϊόντων ,οικοτουρισμού και πολιτιστικού τουρισμού.

 36. Να συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση των φορέων και πολιτών για την άρση των  διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού (γυναικών, ΑΜΕΑ, τσιγγάνων, μεταναστών, ανέργων, νέων κ.α.)

 37. Να συμβάλει στη προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος (φυσικού- αστικού- κοινωνικού- ανθρωπογενούς)

 38. Να αναδεικνύει την ερασιτεχνική δημιουργία και προωθεί την δικτύωσή της σε όλες τις μορφές (μουσική, χορός, θέατρο κ.α.)

Ως μέσα για  την επίτευξη των στόχων  το Ευρωπαϊκό  Ινστιτούτο Πολιτισμού ,Περιβάλλοντος και Επιστημών- «One Europe Foundation» μπορεί:

 1. Να διοργανώνει  σεμινάρια, ημερίδες, επιστημονικά συμπόσια ,διαλέξεις  εργαστήρια, συνέδρια, στρογγυλές τράπεζες,  τηλεδιασκέψεις κ.ά., με φυσική παρουσία, είτε μέσω internet, με τη χρήση των νέων ψηφιακών τεχνολογιών, καθώς επίσης και συνεργασίες με διεθνή ερευνητικά κέντρα και εργαστήρια, με άλλα πανεπιστήμια, με υπουργεία και την τοπική αυτοδιοίκηση, με ιδιωτικούς φορείς, με ανεξάρτητους επιστήμονες και ερευνητές της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας, με τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με παγκόσμιους επιστημονικούς Φορείς όπως ΟΗΕ,UNESCO, ICOMOS, ICOM κ.ά.  και τέλος με Φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών απ’ όλο τον κόσμο.

 2. Να οργανώνει μελετητικές -ερευνητικές ομάδες εργασίας και εξειδικευμένα ερευνητικά εργαστήρια, τόσο στον κοινοτικό χώρο, όσο και στον ευρύτερο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο, σε κάθε θεματικό πεδίο που εμπίπτει στους στόχους της εταιρείας, όπως το περιβάλλον, τον πολιτισμό, την κοινωνική αλληλεγγύη, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη δια βίου μάθηση, την πρόοδο των επιστημών, την καινοτομία, τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες, τον βιώσιμο και δημιουργικό τουρισμό , τη δημιουργική και πολιτιστική βιομηχανία κ.ά.

 3. Να αναπτύσσει και να εφαρμόζει πολιτικές ή δράσεις για την ανάπτυξη των επιστημών, των τεχνών και κάθε άλλης ανθρώπινης δραστηριότητας που απασχολεί τις σύγχρονες κοινωνίες.

 4. Να υπογράφει μνημόνια συνεργασίας με πανεπιστήμια , με ερευνητικά κέντρα , με ανεξάρτητους ερευνητές, με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, στην Ελλάδα και Ευρώπη καθώς και με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών από την Ελλάδα, την Ευρώπη και όλο τον κόσμο.

 5. Να οργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα και επιμορφωτικά σεμινάρια που αφορούν την επιστημονική κοινότητα, τις ευπαθείς ομάδες, ανεξάρτητα από χρώμα, θρήσκευμα και κάθε άλλου είδους διάκριση κ.ά.  .

 6. Να δημιουργεί δίκτυα πληροφορικής και διακίνησης τεχνογνωσίας και τεχνολογίας και να συμμετέχει σε τέτοια δίκτυα φορέων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, που υπηρετούν τους ίδιους στόχους με την εταιρεία .

 7. Να αναπτύσσει και να εφαρμόζει πολιτικές ή δράσεις για την έκδοση βιβλίων, περιοδικών, μελετών, μονογραφιών, δοκιμίων, λευκωμάτων, εκθέσεων φωτογραφιών και βιντεοσκοπήσεων κ.λπ. ,δυνάμενων να προάγουν τον τομέα των επιστημών και του πολιτισμού.

 8. Να αναπτύσσει και να εφαρμόζει πολιτικές ή δράσεις για την προώθηση της έρευνας, πρωτογενούς και εφαρμοσμένης και την αξιοποίηση προς αυτόν τον σκοπό των κοινοτικών ενισχύσεων για κινητικότητα και μεταφορά τεχνογνωσίας σε ολόκληρο τον ευρωπαϊκό χώρο.

 9. Να αναπτύσσει και να εφαρμόζει πολιτικές ή δράσεις για την ανταλλαγή και μεταφορά πληροφόρησης, εμπειριών και τεχνογνωσίας, την αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων και την επίτευξη κοινών θεματικών στόχων.

 10. Να αναπτύσσει και να εφαρμόζει πολιτικές ή δράσεις ,που να ενισχύουν  την επίτευξη όλων των στόχων της εταιρείας , τηρούμενων όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών και την πιστή εφαρμογή των χρηστών συναλλακτικών ηθών , σε πνεύμα καλής συνεργασίας και αμοιβαίου σεβασμού.

 11. Να σχεδιάζει και να υλοποιεί Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα , διεθνή Συνέδρια, Επιστημονικές Ημερίδες ,Σεμινάρια ,Εργαστήρια, περιβαλλοντικές δράσεις (σεμινάρια, βιωματικά εργαστήρια ,συμβουλευτική κ.ά.),πολυήμερες εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα , μεγάλες συναυλίες, με ορχήστρες, καλλιτέχνες και χορωδίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, να  προετοιμάζει και παρουσιάζει τηλεοπτικές εκπομπές και  ντοκιμαντέρ, όπως επίσης και φεστιβάλ ταινιών ή ντοκιμαντέρ

 12. Να συμμετέχει ενεργά στην Κοινωνική Διαβούλευση σε επίπεδο Δήμων, Περιφέρειας αλλά και σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και να συνεργάζεται με άλλα Δίκτυα ,Πανεπιστήμια, Φορείς και ανθρώπους των Γραμμάτων και των Τεχνών σε όλο τον κόσμο

 13. Να διοργανώνει δράσεις που αφορούν το θέατρο ,την ποίηση, τη μουσική, τη Νέα Γενιά, τις ευπαθείς ομάδες ,τις επιστήμες ,την τρίτη ηλικία ,τη φτώχεια , την ανεργία κ.ά. , που συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση των πολιτών σε μείζονα κοινωνικά θέματα και συμβάλλουν στην αναπτυξιακή εκπαίδευση (ΑΕ)  των τοπικών κοινωνιών.

 14. Ένταξη της εταιρείας στα Μητρώα των επιδοτούμενων, από το Δημόσιο, Φορέων, όπως στην Πύλη Πολιτιστικών Φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού , του μητρώου Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. , αλλά και των μητρώων όλων των άλλων υπουργείων, που έχει η εταιρεία το δικαίωμα να ενταχθεί, καθώς επίσης και σε άλλα Ευρωπαϊκά δίκτυα Φορέων ,παγκόσμιων οργανισμών και επιστημονικών φορέων (Ο.Η.Ε, UNESCO,ICOMOS,ICOM,EUROPA NOSTRA κ.ά.).

Διεύθυνση αλληλογραφίας για την Ελλάδα :Κωνσταντά 247-249-ΒΟΛΟΣ ( ΤΚ:38222)

Mobile: +30-6974-881944

E-Mail : oneeuropefoundation@gmail.com

www.europe-one.eu