Εξωτερική αξιολόγηση

ΔΡΑΣΗ 11

Εξωτερική αξιολόγηση.

Αντικείμενο:

Σκοπός της εξωτερικής αξιολόγησης του Έργου είναι : 

(Α) Η αποτίμηση της πορείας του έργου, σε σχέση με τους τεθέντες στόχους, 

(Β) Η αξιολόγηση της πορείας εφαρμογής του προγράμματος. 

Η χρήση εξωτερικού αξιολογητή επιτρέπει τη διαμόρφωση έγκυρης και πιο αντικειμενικής εικόνας τόσο για τον βαθμό που επιτυγχάνονται οι προβλεπόμενοι στόχοι όσο και για την καταλληλότητά τους ή/και την προσαρμοστικότητά τους ή την επικαιροποίησή τους αναφορικά με ένα συνήθως μεταβαλλόμενο εσωτερικό ή εξωτερικό περιβάλλον.

Παραδοτέα:

• Έκθεση αποτελεσμάτων εξωτερικής αξιολόγησης

• Έκθεση αποτίμησης «ενεργειών διασφάλισης συνοχής» κατά την υλοποίηση του Έργου

ασκηταριά
mouseio-tistsani