Καταγραφή του βαθμού γνώσεων των επαγγελματιών του Πολιτισμού και του κοινού για τις επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής.

ΔΡΑΣΗ 3

Καταγραφή του βαθμού γνώσεων των επαγγελματιών του Πολιτισμού και του κοινού για τις επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής.

Αντικείμενο:

Η καταγραφή της γνώσης και του βαθμού ευαισθητοποίησης των επαγγελματικών/ειδικών στον χώρο του Πολιτισμού (Μουσείων, πολιτιστικών χώρων κ.α) και του Κοινού, των αλλαγών – αλλοιώσεων που συντελούνται στα πολιτιστικά αγαθά λόγω της Κλιματικής Αλλαγής. Απευθύνεται στους εργαζόμενους: στο Μουσείο Τσιτσάνη, στο Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας, των στελεχών πολιτισμού των ΟΤΑ και του Κοινού (δηλαδή των επισκεπτών, χρηστών, αποδεκτών τις υπηρεσίες αυτών των χώρων). 

• Σύνταξη και δημιουργία 2 τύπων εντύπων καταγραφής του βαθμού ευαισθητοποίηση των εργαζομένων και του Κοινού με ερωτήσεις στην αρχή και στο μέσον του έργου για τις επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στην Πολιτιστική Κληρονομιά. 

• Διενέργεια της καταγραφής. 

• Σύνταξη αποτελεσμάτων – συμπερασμάτων σε μορφή βιβλίου. 

• Κοινοποίηση στους συμμετέχοντες και στην Κοινότητα 

Συγκεκριμένα, κατά την Δράση αυτή, θα εκτελεστούν οι ακόλουθες ενέργειες: 

• Παραγωγή 2 τύπων ερωτηματολογίων α. για στελέχη πολιτισμού και β. για το κοινό/ επισκέπτες του Μουσείου Τσιτσάνη και του Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας. 

• Συμπλήρωση ερωτηματολογίων σε έντυπη ή ηλεκτρονική έκδοση για τα 2 στάδια αξιολόγησης (αρχική και ενδιάμεση), περίπου 100. 

• Ανάλυση αποτελεσμάτων και συγγραφή τελικής έκθεσης.

Παραδοτέα:

• Σύνταξη και δημιουργία 2 τύπων εντύπων καταγραφής – χαρτογράφησης των γνώσεων και της ευαισθητοποίησης των στελεχών πολιτισμού και του Κοινού για τις επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής.

• Τα έντυπα και ηλεκτρονικά αρχεία της καταγραφής των δεδομένων.

• Σύνταξη συμπερασμάτων και τελικών εκθέσεων, από τις κατηγορίες ωφελούμενων.

ασκηταριά