Οργάνωση Summer school σε νέους επιστήμονες για τις επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς με Δράσεις Πεδίου

ΔΡΑΣΗ 7

Οργάνωση Summer school σε νέους επιστήμονες για τις επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς με Δράσεις Πεδίου.

Αντικείμενο:

Στόχος της Δράσης είναι η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κατάρτιση νέων επιστημόνων για τις μεθόδους προστασίας και διαφύλαξης τόσο των πολιτιστικών μνημείων, όσο και των μουσειακών αντικειμένων από την κλιματική αλλαγή. 

Οι εκπαιδευόμενοι θα προέρχονται από συναφή με το περιβάλλον επιστημονικά αντικείμενα, οπότε θα διαθέτουν μια γνωστική βάση του εν λόγω αντικειμένου. Αυτό το οποίο θα επιτευχθεί μέσω των σεμιναρίων κατάρτισης του SummerSchool είναι να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι βασικές γνώσεις ανίχνευσης των αλλαγών/ φθορών που επιδέχονται τα πολιτιστικά μνημεία/αντικείμενα και να είναι σε θέση να τις προλαμβάνουν ή να τις αντιμετωπίζουν. 

Ο χώρος διεξαγωγής θα είναι το Κέντρο Έρευνας – Μουσείο Β. Τσιτσάνη που βρίσκεται στα Τρίκαλα. Υπάρχει κατάλληλη αίθουσα, η οποία μπορεί να φιλοξενήσει τον επιθυμητό αριθμό των εκπαιδευόμενων. 

Στοχεύει στην ενημέρωση και κατάρτιση πάνω σε θέματα όπως Διαχείριση και Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Προληπτική Συντήρηση και Περιβάλλον Μουσείου. 

Θα διαρκέσει 2 μέρες. Για τη διοργάνωση του Summer  School θα χρειαστούν: 

• Επιλογή ειδικών επιστημόνων που θα διδάξουν. 

• Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή 20 συμμετεχόντων. 

• Επιλογή 20 συμμετεχόντων (με πέντε αναπληρωτές) από τους νέους επιστήμονες σχετικών ειδικοτήτων. 

• 16 ώρες σε 2 ημέρες. 

• Έκδοση φυλλαδίου και αφίσας ενημέρωσης. 

Οι θεματικές ενότητες θα είναι οι εξής: Προστασία & διαχείριση πολιτιστικής κληρονομιάς 

• Η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς σε διεθνές, κοινοτικό και εθνικό πλαίσιο 

• Παρουσίαση τρεχουσών και προβλεπόμενων μελλοντικών επιπτώσεων 

• Τεχνικές διαχείρισης προστασίας 

• Μέθοδοι ελαχιστοποίησης κινδύνων για την πολιτιστική κληρονομιά. 

Μετά την ολοκλήρωση ο συμμετέχων πρέπει να είναι σε θέση να: 

• κατέχει το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο σε θέματα που άπτονται της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και το νομικό πλαίσιο 

• κατανοήσει τις επιπτώσεις που έχει η κλιματική αλλαγή στα μνημεία και στα αντικείμενα της πολιτιστικής κληρονομιάς 

• είναι εξοικειωμένος με την αντίστοιχη τεχνική ορολογία και το περιεχόμενο των όρων, καθώς επίσης και τις μεθόδους που μπορούν να συμβάλλουν στην εν λόγω προστασία Προληπτική Συντήρηση 

• Εισαγωγή στην προληπτική συντήρηση: έννοιες προληπτική συντήρηση, συντήρηση και αποκατάσταση, διαφορές και ομοιότητες 

• Καταγραφή φθορών: οργανικά υλικά, ανόργανα υλικά, μελέτες φθορών σε τέχνεργα (cases studies) 

• Εισαγωγή στις περιβαλλοντικές συνθήκες: κλιματική αλλαγή, υγρασία, θερμοκρασία, ακτινοβολία, ρύποι, ρυθμίσεις περιβαλλοντικών παραμέτρων. 

Μετά την ολοκλήρωση, ο συμμετέχων πρέπει να είναι σε θέση να: 

• μπορεί να αναγνωρίζει τα αίτια των φθορών στα έργα τέχνης 

• γνωρίζει με ποιο τρόπο μπορεί να προστατέψει τα έργα τέχνης απο την επίδραση των περιβαλλοντικών παραγόντων Τεκμηρίωση των έργων τέχνης με μη καταστρεπτικές φασματοσκοπικές τεχνικές 

• Εισαγωγή στις μη καταστρεπτικές τεχνικές: αρχές μεθόδων, XRF, Raman, πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα, μελέτες αναλύσεων σε έργα τέχνης 

• Παρουσίαση της χρήσης του Raman: επίδειξη της τεχνικής του Raman, μετρήσεις μεRaman σε πραγματικό δείγμα, ταυτοποίηση του δείγματος 

• Παρουσίαση της χρήσης του XRF: επίδειξη της τεχνικής του XRF, μετρήσεις με XRF σε πραγματικό δείγμα, ταυτοποίηση του δείγματος. 

Μετά την ολοκλήρωση, ο συμμετέχων πρέπει να είναι σε θέση να: 

• κατέχει γνώσεις σχεδιασμού και οργάνωσης πληροφοριακών συστημάτων, γνώσεις σχεδιασμού και εκτύπωσης 3D αντικειμένων και με τη χρήση ανακυκλώσιμων υλικών και γνώσεις σχεδίασης προτύπων 

• μπορεί να αναλύσει την προοπτική ενός αντικειμένου τόσο δυαδικά (2D) όσο και τριαδικά (3D) 

• μπορεί να χρησιμοποιήσει προγράμματα Φωτογραμμετρίας 

• μπορεί να κατανοήσει τις βασικές αρχές της τρισδιάστατης εκτύπωσης.

Παραδοτέα:

• Έκθεση υλοποίησης – απολογιστική του Summer School.

• Φυλλάδια (250 τμχ) και Αφίσα (50 τμχ) ενημέρωσης, καθώς και η προβολή μέσω των ηλεκτρονικών μέσων, για την υλοποίηση του SummerSchool.

• Δελτία παρουσιών εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων.

• Βεβαιώσεις παρακολούθησης.

• Αξιολόγηση Summer school.

ασκηταριά

Νέα για τη Δράση