Διάχυση και δημοσιότητα του Έργου

ΔΡΑΣΗ 9

Δράση 9: Διάχυση και δημοσιότητα του Έργου.

Αντικείμενο:

Η ενοποίηση των λειτουργιών, Συντονισμός, Παρακολούθηση, Διαχείριση, αποσκοπεί σε μια ενιαία αντιμετώπιση του Έργου με αλληλοτροφοδότηση στοιχείων, παρατηρήσεων, επισημάνσεων και προτάσεων έτσι ώστε το έργο συνολικά να επιτύχει τον ανώτερο βαθμό των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων με τη συνειδητή συμμετοχή του συνόλου των εμπλεκομένων, είτε άμεσα (εταίροι), είτε έμμεσα (αρμόδιοι φορείς, χρήστες) με το έργο και με τη μεγαλύτερη οικονομία χρόνου, προσωπικού και πόρων.

ασκηταριά
mouseio-tistsani

Οι βασικοί στόχοι της Δράσης είναι:

  • η συνεχής παρακολούθηση και ο έλεγχος για την επίτευξη των στόχων του Έργου, από Ομάδα Έργου,που θα απαρτίζεται από εκπροσώπους των τριών φορέων.
  • η παράδοση των αναμενόμενων παραδοτέων σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.
  • η ενημέρωση των εταίρων για τον προγραμματισμό των εργασιών.

Παραδοτέα:

  • Απολογιστικές και Προγραμματικές Εκθέσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης του Έργου από τον χρηματοδότη (Πράσινο Ταμείο).
  • Πρακτικά Επιτροπής πιστοποίησης και παραλαβής των παραδοτέων του έργου των Εταίρων.
  • Έξι (6) τριμηνιαία δελτία παρακολούθησης Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου.
  • Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας.