Ομάδες Στόχου

Ομάδες Στόχου

Το προτεινόμενο έργο δομείται στο πεδίο της κλιματικής αλλαγής και συγκεκριμένα στον άξονα Α.1.6 «Ανάπτυξη και εφαρμογή, πολιτικών και δράσεων για την προστασία των μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς που απειλούνται από την κλιματική αλλαγή». 

Το έργο θα έχει πολλαπλό κοινωνικό και επιστημονικό αντίκτυπο, εφόσον:

• Επιχειρείται, για πρώτη φορά στην περιοχή των Τρικάλων και της Λάρισας, η ανάπτυξη ενός κόμβου ενημέρωσης και δημιουργικού διαλόγου πάνω σε θέματα πρόληψης της πολιτιστικής κληρονομιάς από την κλιματική αλλαγή. 

• Οι τοπικοί φορείς θα ενημερωθούν για τις συνθήκες που δημιουργούνται στα αντικείμενα της πολιτιστικής κληρονομιάς από την κλιματική αλλαγή και θα προταθεί ένα σχέδιο δράσης για την αντιμετώπισης τους. 

• Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του γενικού πληθυσμού θα πραγματοποιηθεί ελεύθερα μέσω παραγωγής διαθέσιμου έντυπου και οπτικοακουστικού υλικού και ερωτηματολογίων. Να σημειωθεί, ότι το υλικό δεν απευθύνεται μονάχα στους κατοίκους των εν λόγω περιοχών, αλλά και στον γενικό πληθυσμό της χώρας, εφόσον το υλικό θα είναι ανοιχτό και προσβάσιμο μέσω της ιστοσελίδας του έργου «ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ». 

• Η επιστημονική κοινότητα μέσα από τη συμμετοχή τους στα βιωματικά σεμινάρια και στο SummerSchool θα αποκομίσουν εξειδικευμένη γνώση για την προστασία των πολιτιστικών μνημείων και αντικειμένων εντρυφώντας σε αντίστοιχες περιπτώσεις της περιοχής τους. Θα αποκτήσουν νέες δεξιότητες ως προς τις κατάλληλες μεθόδους προφύλαξης και διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς και των αγαθών της, γεγονός που θα διαδραματίσει καίριο ρόλο στην επαγγελματική τους πορεία. Επιπρόσθετα, τα αποτελέσματα του έργου θα δημοσιευθούν σε επιστημονικά περιοδικά ή/και συνέδρια συνεισφέροντας έτσι σε πιθανές τοπικές/εθνικές πολιτικές για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. 

• Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα ενημερωθούν και θα ευαισθητοποιηθούν μέσω διαλέξεων για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην πολιτιστική κληρονομιά. Παράλληλα, θα κατανοήσουν τον μηχανισμό φθοράς των πολιτιστικών μνημείων και μουσειακών αντικειμένων που προκαλείται από την κλιματική αλλαγή. Η ενημέρωση και η εξοικείωση των μαθητών και των καθηγητών θα πραγματοποιηθεί ελεύθερα από επιστήμονες του πολιτισμού στον ίδιο τον μουσειακό χώρο. 

Όλοι οι παραπάνω επωφελούμενοι από το παρόν έργο που προτείνεται θα αποτελέσουν δορυφόρους της γνώσης και ευαισθησίας για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς από την κλιματική αλλαγή στις περιοχές της Λάρισας και των Τρικάλων. 

Τέλος, ο δημόσιος διάλογος που θα ανοιχθεί μεταξύ των ειδικών/ επαγγελματιών, αλλά και των τοπικών φορέων των δύο περιοχών θα συνδράμει στην προστασία και τη διαφύλαξη των πολιτιστικών μνημείων και εκθεμάτων στις εν λόγω περιοχές.